Kazak Doktor par Jherek - face

Kazak Doktor par Jherek - face

Kazak Doktor (Infinity) de face peint par Jherek pour le concours n°9
Kazak Doktor par Jherek - face